Kurz Červené Táry a praxe Phowy podle Dudjom Lingpy s Čhagdud Khadro v Praze

for english please click here

Drazí přátelé Dharmy!

Zveme Vás na kurz s Čhagdud Khadro v Praze od 2. 12. do 4. 12. 2016. Prostor a laskavou podporu poskytne dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská 6, Praha 1. Tématem kurzu bude iniciace a intenzivní praxe meditace na Červenou Táru. Jde o termu – čistou vizi – Apang tertöna Thrinlä Lingpy. Jedná se o ojedinělou možnost obdržet vzácnou praxi Červené Táry od ženské učitelky, která v současnosti vede meditační centrum a gonpu v Brazíli, založenou jejím manželem Čhagdud Tulku Rinpočhem v osmdesátých letech. Obdržíte také iniciaci phowy – přenosu vědomí – z cyklu skrytých pokladů mysli Dudžom Lingpy.

Celé učení i iniciace bude probíhat v Domě osobního rozvoje Maitrea, Týnská 6 Praha 1 v chrámu srdce.

Registrujte se zde


Pátek 2. 12. odpoledne – večer
14:00 – 17:30 pomoc s přípravou iniciace
18:00 – 21:00 Iniciace Červené Táry

Sobota 3.12., ráno – večer
10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Meditační sezení a vysvětlení praxe.
18:00 – 21:00 Iniciace phowy Dudžom Lingpy.

Neděle 4.12. ráno - večer
10:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
Meditační sezení a vysvětlení praxe.


Kurzovné a další pokračování návštěv Čhagdud Khadro v Praze je založeno na vašich finančních darech a štědrosti.
Jakýkoliv dar je dobrý a finance vám nemohou bránit se učení účastnit.
Minimální doporučený příspěvek na celé tři dny je 1600,- Kč.
Dar za iniciaci se předává zvlášť po jejím skončení.

Změna programu vyhrazena v závislosti na potřebách a instrukcích Čhagdud Khadro. Ubytování je možné v gonpě komunity Dzogčhenu, která je v pěší vzdálenosti. Prosím, kontaktujte geka s předstihem na e-mailu: kunkyabling[at]dzogchen.cz

informace o Chagdud Khadro
Kontaktuje nás na emailu kanyingma[at]gmail.com
nebo zde na FB pod přezdívkou: Marek Yaksa
---------------------------------------------------------------

Dear friends of Dharma!

We would like to invite you for the course with Chagdud Khadro in Prague from 2. 12. till 4. 12. 2016. Space and kind support is offered by the house of personal development Maitrea, Týnská 6, Prague 1.

Topic of the course will be initiation and intensive meditation practice of Red Tara. It's Terma – pure vision – discovered by Apang tertön Thrinlä Lingpa. It is a rare opportunity to receive the precious practice of Red Tara from female teacher, currently leading meditation centre - Gonpa in Brasil, founded by her Husband Chagdud Tulku Rinpoche in eighties. You will receive initiation of Phowa – transfer of consciousness – from the Terma cycles of hidden mind treasures of Dudjom Lingpa.

The whole teaching and initiation will take place at Maitrea house, Týnská 6 Prague 1, in the temple of the heart.

Please register here

Friday 2. 12., afternoon – evening
14:00 – 17:30 Help preparing initiation
18:00 – 21:00 Initiation of Red Tara

Saturday 3.12., morning – evening
10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Meditation session and explanation of the practice.
18:00 – 21:00 Intiation of Phowa according to Dudjom Lingpa.

Sunday 4.12., morning – evening
10:00 – 12:00, 14:00 – 18:00

The continuity of Chagdud Khadro visits and the existence of such courses is based on your financial support and generosity. Whatever mount you donate is good, money couldn't be obstacle for you to join the teachings.
Minimum recommanded contribution is 60 euros for the 3 days.
Dana for the initiation is given separately at the end.

Program may be subjected to a change under needs and instructions of Chagdud Khadro. Acommodation is possible in Dzogchen community Gonpa - walking distance. Please contact Geko in advance on e-mail: kunkyabling[at]dzogchen.cz

information about Chagdud Khadro
http://www.dakinipower.com/chagdud-khadro/

Kontact us on email kanyingma[at]gmail.com,
or on FB under nick name: Marek Yaksa

Kurz s Lopon Orgyan Tanzin Rinpochem

Drazí Přátelé Dharmy. Skupinka Kanyingma Vás vřele zve na kurz s Lopon Orgyan Tanzin Rinpochem v Praze.

Datum: 16. - 21. 7. 2015
Téma: Rinpoche předá Tsokye Thugtig iniciaci, jeden den učení Ngöndra Thromy Nagmo a Nang Džang.
Místo: Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 (http://www.centrumlotus.cz/en/)
Toto učení bude fungovat na základě Vašich finančních darů vyjadřujících jakou hodnotu naukám a iniciacím přikládáte v závislosti na vaší situaci.
Pokud budete potřebovat pomoc s ubytováním napište na kanyingma@gmail.com, volejte na skype, nebo pište na facebook: Marek Yaksa (stejný nick pro skype i FB), nebo volete na mobilní telefon 603814380


Čtvrtek 16. července
10:00 příprava na iniciaci, výroba Torem
17:00 iniciace Tsokye Thugtig
Pátek 17. července
10:00, 17:00 Nang Jang

Sobota 18. července
10:00, 17:00 Nang Jang

Neděle 19. července
volný den
Pondělí 20.července
10:00, 17:00 Nang Jang

Úterý 21. července
10:00, 17:00 Nang Jang


Cchokje Thugtig je gongter (terma mysli) Dudžom Rinpočheho, kterou objevil v roce 1929 jako Jab-ku praxi mužského božstva k cyklu Khandro Thugtig. Obsahuje vnější, vnitřní, tajnou a najtajnejší praxi guru Padmasambhavy. Vnější je Orgjen Mänlha, vnitřní je Orgjen Norlha, tajná je Guru Cchokje Thugtig a nejtajněší je Guru Tragpo Taphur. Přestože je v rámci Dudžom Tersar několik praxí Gurua, Cchokje se považuje za nejdůležitejšé. Jak řekl Dudžom Rinpočhe, obsahuje všechny metody jak dosáhnout realizace Guru Padmasambhavy.

Nang Džang je sbírka najtajnějších instrukcí, které dostal Dudžom Lingpa skrz sérii vízí různých probuzených bytostí jako je sám Vadžradhara, Vadžrajoginí, Ekadžatí a podobných. Tyto instrukce poukazují na náhled Dzogčhenu. Tento text sa primárně soustřeďuje na Tregčhö a v tradici Dudžom Tersar má ústřední význam. Podle Dudžom Lingpy je Nang Džang: "přímou transmisí dzogčhenového přístupu Dudžom Lingpy, je tak mocný, že i zaslechnutí přečtení textu zajistí, že posluchač nakonec unikne z utrpení samsáry." Podle Dudžom Rinpočheho: "Byl Nang Džang připravený jako nevyčerpatelná pokladnice daru Buddových učení, relikvije dharmakáji.
Dear friends of the Dharma,
With great joy the Kanyingma group would like to invite you to the upcoming course, in the beautiful city of Prague, by Lopon Orgyan Tanzin Rinpoche.

Dates: 16th-21st of July 2015

Topic: Rinpoche will give a series of initiations/empowerments of Tsokye Thugtig (Guru Rinpoche), teachings on the Throma Nagmo Ngöndro and teachings on Dudjom Lingpa’s Dzogchen text Nang Jang (Buddhahood Without Meditation).

Venue: Lotus Buddhist Center, Dlouhá 2 Praha 1 http://www.centrumlotus.cz/en/

Cost: The expenses for the course will be covered by donations according to each individual’s financial capacity, thus giving them the opportunity to show how much they value the teachings and initiations.

If you need help with accommodation please email us at Kanyingma@gmail.com You can also contact the organizer, Marek Yaksa, via Skype or Facebook, or call his mobile phone +420603814380

For Information about courses, invitation for dharma teachings and other please visit Kanyingma.org

The Nang Jang is a collection of secret instructions that Dudjom Lingpa received through a series of visions of various enlightened beings like: Vajradhara, Vajrayogini, Ekadzati and others. These instructions point out the view of Dzogchen. This text focuses primarily on Trekchö and is of central importance to the Dudjom Tersar tradition. According to Dudjom Lingpa the Nang Jang is "a direct transmission of Dudjom Lingpa's Dzogchen approach, so powerful that even hearing it read aloud ensures that the listener will eventually escape the suffering of samsara”. According to Dudjom Rinpoche "the Nang Jang was prepared as an inexhaustible treasure trove of the gift of the Buddha's teachings, the relics of the dharmakaya”.

Tsokye Thugtig is a gongter (mind treasure) of Dujom Rinpoche, who revealed this terma in the year of 1929 as a yabka: the practice of the male aspect of the Khandro Thugtig cycle. It consists of the outer, inner, secret and most secret practices of Padmasambhava. The outer practice being Ogyen Menlha, the inner being Orgyan Khandro Norlha, the secret practice is the practice of Guru Tshokye Thugtig and the most secret practice is Guru Tragpo Taphur. Although there are several practices of Guru Rinpoche within the Dujom Tersar, Tshokye Thugtig is considered to be the most important. As Dujom Rinpoche himself put it “it contains all the methods for the attainment of the realisation of Guru Padamsambhava”. NEW Program: Thursday 16th July: 10:00 Preparation for initiation, making of Tormas
17:00 Tsokye Thugtig initiation
Friday 17th July:
10:00,17:00 Nang Jang teachings

Saturday 18th July:
10:00,17:00 Nang Jang teachings

Sunday 19th July:
No teachings will be given on Sunday

Monday 20th July:
10:00,17:00 Nang Jang teachings

Tuesday 21st July:
10:00,17:00 Nang Jang teachings


Retreat s Dupsing rinpočhe

Drahí priatelia,

radi by sme vás pozvali na nasledujúce podujatia s Dupsing Rinpočhem na Slovensku, ktoré prebehnú 22.-24.5.
22. a 23.5. Academia Universum Mlynské Nivy 34, 82109 Bratislava
22.5. Vhľad do Tibetského buddhizmu - verejná prednáška
čas konania: 19:30
vstupné 5 eur
lamadance.eu/prednaska

23.5. Tance Mahákálu
čas konania: 17:00
vstupné 7 eur
lamadance.eu/mahakala-lama-tance/pozvanka-na-predstavenie

24.5. Zmocnenie Vadžrakilaje podľa náuky Pudri Regphung (z termy Dudžom Rinpočheho)
miesto konania: Wangdenling, Španie 92,Nová Bošáca,
GPS: 48°52’16.39″N17°49’2.19″E
čas konania: 14:30

Súčasťou zmocnenia bude samaja praxe praktikovať denne krátku prax Vadžrakilaje Pudri Regphung alebo ak to nebude možné, recitovať aspoň 108 mantier Vadžrakilaje každý deň.
vstupné: 25 eur.
Ak sa chcete zúčastniť zmocnenia, prosím registrujte sa na: kunzangdorje@atlas.cz

Dupsing Rinpočhe

Dupsing Rinpočhe je inkarnáciou významného majstra línie Karma Kagjü. Rinpočhe študoval na buddhistickom inštitúte Vikramašila a potom pod vedením Panditu Sempa Dordžeho. Neskôr získal magisterský titul z teológie na Cambridge University v Británii. V rokoch 2008 až 2011 absolvoval tradičné trojročné ústranie. Medzi jeho učiteľov patria Šamar Rinpočhe a Trulšik Rinpočhe, od ktorého dostal kompletnú transmisiu Dudžom Tersar vrátane praxe Pudri Regphung. V súčasnosti sa Rinpočhe venuje vedeniu svojich kláštorov v Nepále a učeniu Dharmy po celom svete.

Ďakujeme a tešíme sa na vás vaši organizátori. užitočné linky: lamadance.eu | www.dupsing.org | Pudri Rekpung (rigpa wiki) | Facebook |

Kanyingma

Skupinka vznikla transformací v posledních letech ne příliš aktivního seskupení Karma - Kagyu, původně Karma Dargye Ling (pojmenované Trinlay Tulku Rinpočhem), které se přerušovaně scházelo v buddhistickém centru Lotus cca od roku 2004 - 2013. V té době proběhli kurzy s Khenpo Chodrag Tenphel Rinpočhem, Trinlay Tulku Rinpočhem, Lamou Drimem a pravidelný kurz s Lamou Henrikem ve Svoru v severních čechách. Oba dva Lamové jso žáci Gendůn Rinpočheho. Šlo a jde tedy o učitele převážně laické linie Dhakpo Kagyu.

"Nová" skupinka Kanyingma vznikla se záměrem zvát učitele a praktikovat praxe nesektářským způsobem jak z linie Kagyu tak Nyingma. Cílem skupinky je podporovat tantrickou formu buddhismu, zejména linii praktikujících Ngakpo a Ngakmo. Praktikujeme převážně formu pudji v tibetštině s překladem do češtiny: Velký Rigzin, Pudja Chenräzik, Pudja Zelené Táry, Červená Tára (česky), Volání lamy z dálky, krátká gurujóga Milaräpy, Phowa, Chod, Thigle Gyalchen. Scházíme ve čtvrtek odpoledne v 17:00 a praxe se mění po měsíčním intervalu. Skupinka nemá žádné organizované členství, každý-každá praktikující má svého kořenového učitele. V roce 2014 jsme uvítaly Chagdud Khadro, která předala učení a Iniciace Phowy a Červené Táry. Na rok 2015 plánujeme pravidelný kurz s Lamou Henrikem ve Svoru 20.-22.3. Intenzivný retreat (drubchen) praxe červené táry s Chagdud Khadro na jaře a návštěvu Lopon Urgien Tenzin Rinpočheho v červnu.